Behandlingsdelen på Skovhuset

På Skovhuset arbejder vi ud fra et mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk grundlag. Alle medarbejdere deltager løbende i uddannelse, og vi holder os ajourført i dette.

Vi deltager i uddannelse på Center for Miljøterapi og på Center for Mentalisering.

 

På Skovhuset arbejder vi ud fra en mentaliserende miljøterapeutisk indgangsvinkel. Hverdagen er kendetegnet ved en høj grad af struktur, forudsigelighed, og der arbejdes i mindre grupper med faste tydelige voksne tilknyttet. Fagligt arbejder vi med udgangspunkt i det enkelte barns ”zone for nærmeste udvikling” og tilpasser både undervisningen og behandlingsarbejdet individuelt.

Vi arbejder med evnen til at kunne indgå i positive relationer til andre, at kunne se sin relation til en anden fra et andet perspektiv end sit eget. Derved skabes der grobund for at etablere og indgå i sunde relationer. Derved etableres et grundlag for det enkelte barns kompetence til at kunne indgå i en positiv konstruktiv relation til andre. 

 

 

I alle klasser bliver der arbejdet med ”holding enviroment.”Det betyder bl.a., at den voksne støtter barnet psykisk ved sin tilstedeværelse som en tydelig pålidelig og tryg voksen. Vi arbejder med en fast klassestruktur og understøtter denne tilgang med visuelle støttesystemer. Vores struktureret hverdag, reducerer stress hos vores børn og unge og er med til at skabe en højere grad af trivsel.

Vi arbejder generelt med visuelle støttesystemer og mange af vores elever har brug for dette i større eller mindre grad, det kan eksempelvis være

  • Dagsskema
  • Piktogrammer i hverdagen
  • Følelsesbarometeret
  • Tegneseriesamtaler
  • Billeder til guidning af forskellige situationer

 

Der bliver systematisk afholdt elevsamtaler, og de bliver struktureret ud fra den enkelte elev. Alle elever har en kontaktperson, som er den, der opretholder den daglige kontakt mellem skole og hjem og som har et særligt fokus på eleven, på den måde sikrer vi, at alle elever hele tiden bliver fulgt tæt. 

 

På Skovhuset arbejder vi helhedsorienteret. Det betyder, at vi er opmærksomme på at frikvartererne også er en del af elevernes hverdag. Derfor har vi også overvejelser vedr. hjælp til at strukturere og udnytte frikvarterets muligheder samtidigt med at sætte de tiltag i gang, der er med til at understøtte elevernes udvikling og behov.

Ud over dette bliver der i frikvartererne arbejdet med social træning og legegrupper.

 

På Skovhuset arbejder vi med undervisning og behandlingsarbejde som to sammenhængende elementer, der i samspil støtter faglige, sociale og individuelle kompetencer. Skolens behandlingsarbejde danner rammen for undervisningen, med et ønske om størst muligt fagligt udbytte for den enkelte elev, under rammerne fra undervisningsministeriet. Behandlingsarbejdet ligger i tilgangen til barnet/den unge, strukturen omkring skoledagen, det socialpædagogiske arbejde i elevsamtaler, behandlingsplaner samt andre behandlingsmetoder, der benyttes. Behandlingsarbejdet er med til at skabe trygge og udviklende rammer for undervisningen.

Skovhuset tager udgangspunkt i det enkelte barn/unges ressourcer og kompetencer samtidig arbejder vi med de udfordringer, det enkelte barn har.